Základní škola speciální

Zaměření školy

Základní škola vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti mentálního a tělesného postižení a s PAS (autismus), případně kombinací postižení.

Adresa školy:

Škola má dvě pracoviště.

Kmenová škola sídlí ve Zbůchu, V Sídlišti 349. Zde je také ředitelství školy.

Odloučené pracoviště se nachází v Plzni, Macháčkova 43 - 47

Plnění povinné školní docházky

Povinnou školní docházku plní žáci v základní škole praktické nebo v základní škole speciální.

Základní škola praktická vzdělává žáky s lehkým mentálním postižením nebo kombinací mentálního a tělesného postižení. Základní škola praktická má devět ročníků, je rozdělena na první stupeň - od 1. do 5. ročníku a druhý stupeň od 6. do 9. ročníku.

Žáci jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu Dokážu to. Po absolvování všech 9 ti ročníků žáci získávají základní vzdělání.

Základní škola speciální vzdělává žáky se středně těžkým mentálním postižením. Základní škola speciální je rozdělena na první stupeň - od 1. do 6. ročníku a druhý stupeň od 7. do 10. ročníku.

Žáci jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu Dokážeme to společně. Povinná školní docházka trvá 9 let, ale protože základní škola speciální je desetiletá, žák dosáhne základů vzdělání až po deseti letech školní docházky.

Přípravný stupeň základní školy speciální - před nástupem do základní školy speciální může dítě navštěvovat přípravný stupeň základní školy speciální, který trvá až tři roky. Přípravný stupeň základní školy speciální je školské zařízení a docházka do tohoto typu školy není povinná.

Přijímání do školy

Do školy jsou přijímáni přednostně žáci s kombinací tělesného a mentálního postižení. Pouze v případě volné kapacity mohou být zařazeni do školy i žáci jen s mentálním postižením. Žáci jsou do školy přijímáni podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných a zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení. Běžné je i vřazení žáka na diagnostický pobyt v délce 2-6 měsíců, aby bylo možné zjistit jeho co nejoptimálnější zařazení a sžití se spolužáky ve škole.

Žáci, kteří navštěvují ZŠ ve Zbůchu, se mohou po domluvě s vedením Centra pobytových a terénních sociálních služeb stát jejich klienty a využívat nabízené služby – stravování, ubytování, rehabilitaci. Přijetí do školy ale neznamená automatické vřazení do Centra pobytových a terénních sociálních služeb, dítě nebo žák nemusí být klientem Centra pobytových a terénních sociálních služeb.

Na odloučeném pracovišti v Plzni jsou v současné době třídy základní školy praktické a základní školy speciální. Zde se vzdělávají především žáci s poruchou autistického spektra. Při škole také funguje školní družina.

Další vzdělávání

Po ukončení povinné školní docházky mají žáci možnost pokračovat ve vzdělávání v Praktické škole dvouleté. (V současné době jsou otevřeny dvě třídy ve Zbůchu a jedna v Plzni) nebo v dvouletém oboru Zahradnická výroba.